មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ

មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ

(2 customer reviews)

$0.00

ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ ប្រើរូបភាព និងខគម្ពីរនានាដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អអំពី ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះ គឺព្រះយេស៊ូ ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានព្រះជន្មរស់!

នៅពេលនិទានរឿង ចូរលាតរូបការ៉េម្តងមួយៗតាមលំដាប់បញ្ច្រាសពីការបត់ខាងលើ ដើម្បីបង្ហាញរូបភាព និងបង្ហាញឈើឆ្កាង។ បន្ទាប់មក សូមបង្វែរឈើឆ្កាងជុំវិញ ដើម្បីបង្ហាញពីផ្នូរទទេ ហើយចែកចាយដំណឹងល្អ​ដែលប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានព្រះជន្មរស់!

(Also available in English and Spanish!)

2 reviews for មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ

  1. María Eugenia Galván Silva.

    Muy didáctico, muchas gracias Jonathan.
    Saludos desde Guadalajara, Jalisco; México.

  2. Nathan Hamilton

    Hello. You have downloaded this lesson in the Khmer language. To receive the English version, you must download it in the English language which you can do at this link: https://kidsenjoyingjesus.com/product/the-gospel-cross/ Enjoy!

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…