មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ

មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ

$0.00

ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ ប្រើរូបភាព និងខគម្ពីរនានាដើម្បីចែកចាយដំណឹងល្អអំពី ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះ គឺព្រះយេស៊ូ ដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានព្រះជន្មរស់!

នៅពេលនិទានរឿង ចូរលាតរូបការ៉េម្តងមួយៗតាមលំដាប់បញ្ច្រាសពីការបត់ខាងលើ ដើម្បីបង្ហាញរូបភាព និងបង្ហាញឈើឆ្កាង។ បន្ទាប់មក សូមបង្វែរឈើឆ្កាងជុំវិញ ដើម្បីបង្ហាញពីផ្នូរទទេ ហើយចែកចាយដំណឹងល្អ​ដែលប្រាប់ពីព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានព្រះជន្មរស់!

(Also available in English and Spanish!)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “មេរៀន៖ ឈើឆ្កាងនៃដំណឹងល្អ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…